Phòng công nghệ thông tin và truyền thông

Tên phòng : Phòng công nghệ thông tin và truyền thông

 1. Chức năng nhiệm vụ:
 2. Chức năng:
 • Các công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện;
 • Quản lý, tổ chức về công tác truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của bệnh viện, quản trị website của Bệnh viện;
 • Làm đầu mối thay mặt Ban Giám đốc làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương và Trung Ương;
 • Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video của Bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Bệnh viện.
 1. Nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ CNTT

 • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Bệnh viện và đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin theo đúng các quy định hiện hành.
 • Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế trong hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.
 • Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
 • Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý bệnh viện.
 • Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của bệnh viện.
 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng.
 • Phối hợp với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan trong bệnh viện về việc chuyển tải dữ liệu thanh quyết toán BHYT giữa bệnh viện với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bảo hiểm y tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.
 • Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của bệnh viện. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện và cấp trên.
 • Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu bệnh viện.
 • Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng CNTT và truyền thông thuộc nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định.
 • Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện.
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

+ Nhiệm vụ truyền thông

        Công tác truyền thông

 • Thực hiện công tác truyền thông của Bệnh viện theo kế hoạch năm cũng như các sự kiện đột xuất diễn ra tại Bệnh viện.
 • Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website của Bệnh viện.
 • Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, Website bệnh viện…)
 • Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của Bệnh viện (nếu có); Quản lý tư liệu phòng truyền thống Bệnh viện.

        Công tác quảng bá thương hiệu và quan hệ công chúng

 • Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
 • Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng đề đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu Bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện các chủ đề để quảng bá thương hiệu của Bệnh viện.

        Công tác tổ chức sự kiện

 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các sự kiện kiện trong Bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.
 1. Tổ chức bộ máy và nhân sự:
 2. Bộ máy
 • Trưởng phòng     : 01.
 • Phó trưởng phòng   : 02.
 • Văn phòng trưởng : 01.
 • Nhân viên    : 11.
 1. Tổ chức

Bộ phận CNTT:

      Có 08 người: trong đó có 01 Phó phòng và 07 nhân viên.

+ Bộ phận phát triển phần mềm: 04 người

 • Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế trong hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.
 • Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống…
 • Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố liên quan đến các phần mềm, ứng dụng.
 • Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan trong bệnh viện về việc chuyển tải dữ liệu thanh quyết toán BHYT giữa bệnh viện với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bảo hiểm y tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.
 • Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của bệnh viện. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện và cấp trên.
 • Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng CNTT và truyền thông thuộc nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định.
 • Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện.

.+ Bộ phận phát triển mạng hệ thống: 04 người

 • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Bệnh viện và đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin theo đúng các quy định hiện hành.
 • Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế trong hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.
 • Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
 • Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố liên quan đến mang hệ thống, phần cứng như máy tính, máy in… nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng.
 • Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của bệnh viện.
 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy chủ, cài đặt các hệ thống phần mềm (hệ điều hành, phần mềm ứng dụng…) cho máy chủ và các máy trạm.
 • Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện.

Bộ phần truyền thông:

      Có 05 người: trong đó có 01 Phó phòng và 04 nhân viên).

+ Bộ phận truyền thông: 03 người

 • Thực hiện công tác truyền thông của Bệnh viện theo kế hoạch năm cũng như các sự kiện đột xuất diễn ra tại Bệnh viện.
 • Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website của Bệnh viện.
 • Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, website bệnh viện…)
 • Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của Bệnh viện;
 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các sự kiện kiện trong Bệnh viện;

+ Bộ phận quảng bá thương hiệu và quan hệ công chúng: 02 người

 • Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
 • Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng đề đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu Bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện các chủ đề để quảng bá thương hiệu của Bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các sự kiện kiện trong Bệnh viện;
 1. Nhân sự: (có danh sách kèm theo)

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà trưởng phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tổng hợp; Tài chính kế toán; Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông; Các khoa, phòng và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.